Umowa dotycząca poziomu usług serwisu Evidence.com

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2016

Umowa dotycząca poziomu usług (Umowa dotycząca poziomu usług) zawiera zasady regulujące korzystanie z oferty usługi Evidence.com™ (Oferta usługi) na warunkach określonych w umowie ramowej zakupu usługi Evidence.com (Umowa ramowa) zawartej pomiędzy firmą Axon Enterprise (Axon) a użytkownikiem Oferty usługi (Użytkownik). Niniejsza Umowa dotycząca poziomu usług ma zastosowanie oddzielnie do każdego klienta instytucjonalnego korzystającego z Oferty usługi. O ile w niniejszej Umowie dotyczącej poziomu usług wyraźnie nie określono inaczej, ta Umowa dotycząca poziomu usług podlega warunkom Umowy ramowej, a terminy pisane wielką literą mają znaczenie zdefiniowane w Umowie ramowej. Firma Axon zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy dotyczącej poziomu usług zgodnie z Umową ramową. Korzystając z Oferty usługi Evidence.com, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszą Umową dotyczącą poziomu usług oraz wyraża zgodę na związanie się następującymi warunkami. Firma Axon może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Umowę dotyczącą poziomu usług. W przypadku opublikowania zmian data „ostatniej aktualizacji” podana na górze tej strony zostanie skorygowana. Jeśli do niniejszej Umowy dotyczącej poziomu usług zostaną wprowadzone istotne niekorzystne zmiany, Użytkownik otrzyma bezpośrednio do niego wysłane powiadomienie. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami umowy lub umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem i firmą Axon oraz niniejszą Umową dotyczącą poziomu usług pierwszeństwo mają rzeczone umowy.

Definicje

  • „Czas przestoju” to mierzone w minutach okresy, w których Oferta usługi jest niedostępna dla Użytkownika. Czas przestoju nie obejmuje Planowego czasu przestoju oraz nie obejmuje okresu Niedostępności Oferty usługi z powodu ograniczeń opisanych w Wyłączeniach.
  • „Incydent” to okres, w którym ma miejsce Czas przestoju.
  • „Maksymalna liczba dostępnych minut” to łączna liczba skumulowanych minut Oferty usługi w ciągu Miesiąca świadczenia usługi.
  • „Miesięczny procentowy czas pracy” jest obliczany w następujący sposób: (Maksymalna liczba dostępnych minut – Czas przestoju) / Maksymalna liczba dostępnych minut * 100
  • „Planowy czas przestoju” to mierzone w minutach okresy, w których Oferta usługi jest niedostępna dla Użytkownika oraz które przypadają na czas zaplanowanej rutynowej konserwacji lub planowej konserwacji.
  • „Miesiąc świadczenia usługi” to miesiąc kalendarzowy uniwersalnego czasu skoordynowanego (UTC).
  • Pojęcia „Niedostępna” i „Niedostępność” dotyczą sytuacji, gdy Oferta usługi nie umożliwia przesyłania plików dowodowych, wyświetlania plików dowodowych lub interaktywnego logowania się użytkownika końcowego.

Cel poziomu usług

Firma Axon dołoży uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby Oferta usługi była dostępna przez 99,99% czasu.

Gwarantowany poziom usług i kredyty

W przypadku niedotrzymania zobowiązania dotyczącego dostępności Oferty usługi na poziomie określonym jako Miesięczny procentowy czas pracy Użytkownik jest uprawniony do otrzymania Kredytów usługowych. Kredyty usługowe są przyznawane w postaci dni korzystania z Oferty usługi dodane do końca okresu subskrypcji Oferty usługi bez pobierania opłaty od Użytkownika.

Miesięczny procentowy czas pracyKredyt usługowy w dniach
Mniej niż 99,9%

3

Mniej niż 99,0%

7

Wnioskowanie o Kredyty usługowe

Rozpatrzenie roszczenia dotyczącego Kredytów usługowych wymaga złożenia w dziale obsługi klienta firmy Axon wniosku zawierającego wszystkie informacje potrzebne do weryfikacji roszczenia, takie jak między innymi: (i) szczegółowy opis Incydentu; (ii) informacje dotyczące czasu wystąpienia i trwania Incydentu; (iii) liczba i lokalizacja użytkowników dotkniętych Incydentem (jeśli dotyczy); oraz (iv) opisy podjętych prób rozwiązania problemu w chwili wystąpienia Incydentu.

Konserwacja usługi

  • Czynności konserwacyjne będą wykonywane zgodnie z aktualnym Harmonogramem konserwacji.
  • Okresy konserwacji mogą od czasu do czasu powodować niedostępność Oferty usługi dla Użytkownika. Czas przestoju przypadający na okres zaplanowanej rutynowej konserwacji lub planowej konserwacji to Planowy czas przestoju, który nie uprawnia do uzyskania Kredytów usługowych.
  • Okres powiadomienia o konserwacji awaryjnej może być krótszy niż 24 godziny. Konserwacja awaryjna może być przeprowadzona w dowolnym momencie, także bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli firma Axon uzna to za konieczne. Konserwacja awaryjna przypadająca poza okresem zaplanowanej rutynowej konserwacji lub planowej konserwacji uprawnia do uzyskania Kredytów usługowych

Warunki korzystania

Wniosek należy złożyć w ciągu miesiąca od zakończenia miesiąca, w którym wystąpił Incydent będący przedmiotem roszczenia. Na przykład jeśli Incydent miał miejsce 12 lutego, należy złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi informacjami w terminie do 31 marca.

Firma Axon dokona oceny wszystkich w sposób racjonalnie dostępnych informacji oraz w dobrej wierze określi, czy Kredyt usługowy jest należny. Firma Axon podejmie komercyjnie uzasadnione starania, aby rozpatrzyć wniosek w kolejnym miesiącu oraz w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od daty jego złożenia. Aby kwalifikować się do otrzymania Kredytu usługowego, należy przestrzegać warunków wszystkich umów zawartych z firmą Axon. W przypadku stwierdzenia, że Kredyt usługowy jest należny, zastosujemy go do końca okresu subskrypcji Oferty usługi zakupionej przez Użytkownika. Kredyty usługowe nie mogą być wymieniane ani przeliczane na kwoty pieniężne.

Wyłączenia

Umowa dotycząca poziomu usług nie ma zastosowania do niedostępności, zawieszenia i zakończenia Oferty usługi ani do żadnych innych problemów z działaniem serwisu Evidence.com: (a) spowodowanych przez czynniki pozostające poza racjonalną kontrolą firmy Axon, w tym zdarzenia związane z działaniem siły wyższej, aktem terrorystycznym, sabotażem, atakiem wirusów, dostępem do Internetu lub innymi powiązanymi problemami poza punktem granicznym Oferty usługi (w tym problemami z serwerem nazw domen poza bezpośrednią kontrolą firmy Axon); (b) wynikających z podjęcia lub zaniechania działań przez Użytkownika lub stronę trzecią; (c) wynikających z opóźnień w przekazywaniu przez Użytkownika informacji, w tym błędnych, nieprawidłowych lub brakujących danych, niewłaściwie sformatowanych, zorganizowanych lub przesłanych danych otrzymanych od Użytkownika lub innych problemów z danymi związanych z przekazywaniem informacji lub danymi otrzymanymi od Użytkownika lub za jego pośrednictwem; (d) spowodowanych przez sprzęt, oprogramowanie lub inne technologie Użytkownika i/lub sprzęt, oprogramowanie lub inne technologie strony trzeciej (inne niż sprzęt strony trzeciej pozostający pod bezpośrednią kontrolą firmy Axon); (e) wynikających z czynności konserwacyjnych wykonywanych zgodnie z niniejszą Umową dotyczącą poziomu usług; lub (f) wynikających z zawieszenia lub wygaszenia prawa Użytkownika do korzystania z Oferty usługi zgodnie z Umową ramową.