Zgodność z przepisami, gwarancje bezpieczeństwa i certyfikaty

Zgodność firmy Axon z przepisami świadczy naszym zaangażowaniu w tworzenie zaufanej platformy. Jednocześnie pozwala ona klientom poznać zastosowane środki zabezpieczające platformę Evidence.com oraz ich dane.

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 stanowi potwierdzenie, że firma Axon wdrożyła uznane przez instytucje międzynarodowe
metody kontroli bezpieczeństwa zdefiniowane w tym standardzie, w tym wytyczne i ogólne zasady inicjowania, wdrażania, utrzymywania
i doskonalenia procesów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w organizacji. Kopię certyfikatu można pobrać tutaj.

Certyfikat ISO/IEC 27018:2014

Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w chmurze

Certyfikat ISO/IEC 27018:2014 stanowi potwierdzenie, że firma Axon wdrożyła uznane międzynarodowo cele i środki kontroli, a także wytyczne dotyczące ochrony informacji umożliwiających identyfikację osób zgodnie z zasadami w zakresie prywatności określonymi w standardzie ISO/IEC 29100 w zastosowaniu do środowiska chmurowego. Kopię certyfikatu można pobrać tutaj.

Raport SOC 2+

Firma Axon spełnia wymogi raportów AICPA SOC 2 typu 2. Audyt SOC 2 stanowi ocenę efektywności usługi Axon Evidence.com w świetle zasad i kryteriów AICPA dotyczących usług zaufanych. W raporcie SOC 2+ na temat firmy Axon znajduje się szczegółowy opis usługi Evidence.com oraz ocena zgodności z prawdą podanego przez firmę Axon opisu mechanizmów zabezpieczeń tej platformy. Raport SOC 2+ zawiera ocenę poprawności projektowej mechanizmów zabezpieczeń stworzonych przez firmę Axon, ich sprawności w określonym dniu i efektywności ich działania w określonym przedziale czasu. Co roku w firmie Axon niezależni audytorzy przeprowadzają audyt zgodnie z ramami sprawozdawczości finansowej SOC. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Axon, aby poprosić o egzemplarz raportu SOC 2+ (wymagana umowa o zachowaniu poufności).

Cloud Security Alliance — atest CSA STAR (poziom drugi)

Firmie Axon został przyznany atest CSA STAR. Atest STAR obejmuje rygorystyczną ocenę platformy Evidence.com przez niezależne podmioty pod kątem opracowanej przez organizację CSA matrycy Cloud Controls Matrix (CCM). Szczegółowe wyniki przeprowadzonych procedur atestowych STAR zamieszczono w raporcie Axon SOC 2+. Kopię atestu CSA STAR firmy Axon można pobrać tutaj.

Cloud Security Alliance — samoocena CSA STAR (poziom pierwszy)

Odpowiedzi na pytania zdefiniowane w matrycy Cloud Controls Matrix (CCM) organizacji Cloud Security Alliance (CSA) oraz kwestionariuszu Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ) w wersji 3.0.1 wyjaśniają szczegółowo, w jaki sposób firma Axon spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa, prywatności, zgodności z przepisami oraz zarządzania ryzykiem. Klienci mogą zapoznać się tutaj z odpowiedziami firmy Axon na pytania w ramach matrycy CSA CCM.