Regulamin korzystania

PROSIMY O STARANNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO REGULAMINU KORZYSTANIA Z WITRYNY („WITRYNA”) PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NIEJ LUB UTWORZENIEM KONTA. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY („REGULAMIN”) REGULUJE DOSTĘP DO WITRYNY I JEJ UŻYTKOWANIE ORAZ TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA. WITRYNA JEST DOSTĘPNA DO KORZYSTANIA Z NIEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTUJE PRZEDSTAWIONY PONIŻEJ REGULAMIN, KTÓRY STANOWI NINIEJSZĄ „UMOWĘ”. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA REGULAMINU, NIE POWINIEN UZYSKIWAĆ DOSTĘPU ANI KORZYSTAĆ Z WITRYNY BĄDŹ ZAKŁADAĆ KONTO. PRZEZ UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO WITRYNY LUB KORZYSTANIE Z NIEJ BĄDŹ ZAŁOŻENIE KONTA UŻYTKOWNIK ORAZ PODMIOT, DO KTÓREGO REPREZENTOWANIA UŻYTKOWNIK POSIADA AUTORYZACJĘ („UŻYTKOWNIK” LUB „UŻYTKOWNIKA”), POTWIERDZAJĄ SWOJĄ ZGODĘ NA TO, BY OBOWIĄZYWAŁ ICH NINIEJSZY REGULAMIN.

Treść

Treść oznacza wszelkie informacje i usługi wyświetlane lub dostarczane na niniejszej Stronie. Cała Treść należy do firmy Axon Enterprise, Inc. lub jest licencjonowana na jej rzecz (Axon). Treść obejmuje tekst, zdjęcia, szatę graficzną, grafikę, ikony, logotypy, materiały audio, dźwięki, muzykę, materiały wideo, kompilacje danych, interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, kod komputerowy, metody, wygląd i sposób działania, oraz układ Treści. Treść jest chroniona prawnie, w tym przez prawa autorskie, znak towarowy oraz wizerunek handlowy.

Dozwolone przypadki korzystania

Firma Axon oferuje usługi dostępne na Stronie pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika wszystkich ograniczeń związanych z korzystaniem oraz zakazanymi działaniami przedstawionych w niniejszej Umowie. Dalsze korzystanie przez użytkownika ze Strony po zamieszczeniu zmian oznacza akceptację oraz zgodę na wprowadzone zmiany. O ile użytkownik przestrzega postanowień Umowy, firma Axon udziela mu ograniczonego, niewyłącznego, niezbywalnego i odwołalnego prawa do wchodzenia na Stronę i korzystania z niej. Specyficzne prawa związane z korzystaniem obejmują:

 1. wyświetlanie Treści do bezpośredniego, tymczasowego, osobistego, niekomercyjnego użytku, np. w celu określenia stosowności towarów lub usług firmy Axon w odniesieniu do potrzeb użytkownika lub zamówienia produktów dla siebie lub dla pracodawcy bądź firmy użytkownika;
 2. Pobieranie sprawozdań z badań oraz kart informacyjnych dla produktów do użytku osobistego lub na potrzeby badań akademickich; oraz
 3. Pobieranie Treści audiowizualnych lub materiałów wideo na komputer osobisty lub urządzenie do przeglądania wyłącznie do bezpośredniego, tymczasowego, osobistego i niekomercyjnego użytku.

O ile wobec użytkownika nie obowiązuje inna licencja, użytkownik może korzystać z Treści celowo udostępnianych przez firmę Axon do pobrania ze Strony, pod warunkiem że: (a) użyje niezmodyfikowanej pobranej kopii wyłącznie dla własnych, osobistych i niekomercyjnych celów informacyjnych; (b) nie poczyni dodatkowych deklaracji ani gwarancji odnośnie do informacji zawartych w pobranej kopii; oraz (c) nie podejmie się korzystania z Treści w którykolwiek z zakazanych sposobów opisanych poniżej.

Konto użytkownika

 1. Założenie konta użytkownika. Dostęp do pewnych dodatkowych funkcji oraz/lub korzyści oferowanych na Stronie i korzystanie z nich wymaga utworzenia konta w serwisie firmy Axon („Konto”). Aby utworzyć Konto, użytkownik musi posiadać adres e-mail oraz dostarczyć zgodne z prawdą i poprawne informacje. Użytkownik musi być uprawniony do korzystania ze Strony i usług, do których się rejestruje, a w szczególności spełniać kryteria wiekowe. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa swojego Konta oraz identyfikatorów, haseł, kodów uwierzytelniających lub innych narzędzi lub procedur bezpieczeństwa (zbiorczo „Hasło”). Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego korzystania z jego Konta. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu użytkownika do Strony oraz/lub usług i zmiany (lub zażądania zmiany) hasła użytkownika w dowolnym czasie. Każdy przypadek korzystania z Konta użytkownika przy pomocy jego hasła, a w szczególności każdy zakup usług lub produktów, uważa się za inicjowany przez użytkownika. W razie zmiany jakichkolwiek danych kontaktowych (w tym m.in. nazwy/nazwiska użytkownika, adresu e-mail oraz adresu do fakturowania) użytkownik zgadza się uaktualnić Konto w ciągu 30 dni od takiej zmiany.
 2. Poprawność i korzystanie z danych konta użytkownika. Użytkownik zgadza się dostarczyć prawdziwe, poprawne, aktualne i kompletne dane oraz zadbać o ich aktualizowanie. Użytkownik nie może twierdzić, że jest jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem ani przedstawiać swojej tożsamości lub powiązania z inną osobą, lub podmiotem w mylący sposób, w tym przez stosowanie nazwy użytkownika lub jakichkolwiek innych informacji związanych z czyimś Kontem bądź nazwy, wizerunku, głosu, obrazu lub fotografii innej osoby, lub przez dostarczanie fałszywych informacji, gdy proces rejestracji będzie wymagać podania odpowiednich informacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy podjąć działania w celu sprawdzenia poprawności podanych przez niego informacji. W celu ochrony innych użytkowników oraz zapobiegania zagrożeniom związanym z oszustwem użytkownik zgadza się przesłać nam wymagane autoryzacje oraz dokumenty uzupełniające na żądanie pocztą e-mail, faksem lub pocztą tradycyjną. W przypadku dostarczenia fałszywych, niepoprawnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji, lub jeśli mamy uzasadnione przesłanki, by podejrzewać, że informacje od użytkownika są fałszywe, niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub skasować jego Konto oraz zakazać mu korzystania ze Strony lub usług (bądź dowolnej ich części) obecnie i w przyszłości. Użytkownik zgadza się poinformować nas jak najszybciej, korzystając z adresu customerservice@axon.com, o wszelkich przypadkach nieuprawnionego wykorzystania nazwy użytkownika, Hasła lub innych informacji dotyczących jego Konta bądź innych naruszeniach bezpieczeństwa dotyczących lub obejmujących Stronę lub usługi, o których będzie mu wiadomo.

Dodatkowe warunki regulujące korzystanie ze Strony

Polityka prywatności oraz Oświadczenie w sprawie znaków towarowych firmy Axon mają również zastosowanie do korzystania przez użytkownika ze Strony. Każda z polityk może ulegać od czasu do czasu zmianom, które nabierają mocy bezpośrednio po ich zamieszczeniu na Stronie.

Przypadki zakazanego użycia

Poniżej prezentujemy przypadki zakazanego korzystania przez dowolnego Użytkownika:

 1. Zamieszczanie nielegalnych lub szkodliwych treści. Przesyłanie, zamieszczanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, transmitowanie lub udostępnianie jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe,
  zawierają groźby, są obelżywe, nękające, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszają cudzą prywatność, są nienawistne lub naganne ze względów rasowych,
  etnicznych lub innych.
 2. Przesyłanie szkodliwych treści. Zabrania się przesyłania, zamieszczania, wysyłania pocztą e-mail, transmitowania lub udostępniania w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które zawierają
  wirusy oprogramowania lub jakikolwiek inny kod komputerowy, pliki lub programy zaprojektowane w celu naruszania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek
  oprogramowania lub sprzętu komputerowego bądź urządzeń telekomunikacyjnych.
 3. Nieuprawniona transmisja lub wyświetlanie Treści Strony. Zabrania się kopiowania, wyświetlania, dystrybuowania, pobierania, licencjonowania, modyfikowania, publikowania,
  ponownego zamieszczania, reprodukowania, ponownego wykorzystywania, sprzedaży, transmitowania, wykorzystywania do tworzenia dzieł pochodnych bądź używania w inny sposób Treści Strony do celów publicznych lub
  komercyjnych.
 4. Nieautoryzowany eksport Treści Strony. Zabrania się wykorzystywania lub eksportu bądź ponownego eksportu jakichkolwiek Treści
  lub jakiejkolwiek kopii bądź adaptacji Treści, lub produktu bądź usługi oferowanych na Stronie, z pogwałceniem któregokolwiek z obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym m.in. przepisów i regulacji Stanów
  Zjednoczonych dotyczących papierów wartościowych i eksportu.
 5. Nałożenie nieuzasadnionego obciążenia na Stronę. Nie wolno podejmować żadnych działań, które prowadzą
  do nieuzasadnionego, niewspółmiernie dużego obciążenia infrastruktury Strony lub systemów bądź sieci firmy Axon lub jakichkolwiek systemów bądź sieci powiązanych ze Stroną lub firmą Axon.
 6. Ukrywanie pochodzenia zapytania lub postu użytkownika na Stronie. Użytkownik nie może fałszować nagłówków ani
  w żaden inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakiejkolwiek wiadomości lub transmisji przesyłanych do firmy Axon na Stronie lub za jej pośrednictwem, lub jakiejkolwiek usługi oferowanej
  na Stronie, lub za jej pośrednictwem. Zabronione jest udawanie, że jest się kimś innym lub że reprezentuje się kogoś innego, jak również podawanie się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot.
 7. Kopiowanie lub wydobywanie Treści Strony. Zabrania się stosowania jakichkolwiek „głębokich odsyłaczy”, „programów wydobywających („page-scraperów”), „robotów”, „pająków” lub innych automatycznych narzędzi, programów,
  algorytmów lub metodologii, bądź wszelkich podobnych lub równoznacznych procesów manualnych, w celu uzyskiwania dostępu, pozyskiwania, kopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Strony, lub dowolnych
  Treści, lub reprodukowania bądź obchodzenia w jakikolwiek sposób nawigacyjnej struktury, lub prezentacji Strony albo Treści, w celu uzyskania lub
  usiłowania uzyskania jakichkolwiek materiałów, dokumentów bądź informacji za pomocą środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Strony.
 8. Niewłaściwe uzyskiwanie dostępu. Zabronione jest usiłowanie uzyskania nieuprawnionego dostępu do Strony lub Treści,
  innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera lub Treści firmy Axon przez hakowanie, wydobywanie haseł lub jakiekolwiek inne środki, jak również uzyskiwanie bądź usiłowanie
  uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą środków nieudostępnionych celowo za pośrednictwem Strony lub Treści.
 9. Ograniczone prawa. Tworzenie dzieł pochodnych oraz podlicencjonowanie Treści jest kategorycznie zabronione.
 10. Korzystanie, które nie jest wyraźnie autoryzowane. Treści nie mogą być dystrybuowane w żaden sposób (w tym przez „tworzenie kopii lustrzanej”) na żaden inny komputer, serwer, stronę internetową ani inne medium do publikacji lub
  dystrybucji, ani do żadnego innego przedsięwzięcia komercyjnego bez wyraźnej uprzedniej zgody firmy Axon
  udzielonej na piśmie. Użytkownik nie może nękać innych użytkowników, przesyłać im niechcianych wiadomości w celu poszukiwania potencjalnych klientów, używać Strony lub usług na potrzeby ankiet, konkursów, sprzedaży na zasadzie
  piramidy lub podobnych operacji, jak również do wysyłania masowych wiadomości e-mail, spamu lub jakichkolwiek
  niechcianych reklam bądź artykułów promocyjnych, w celach komercyjnych lub innych.
 11. Wykorzystywanie nieprawidłowych informacji. Użytkownik nie może wykorzystywać nieprawidłowych informacji, korzystać z Konta innego użytkownika, przyjmować tożsamości innej osoby ani przedstawiać fałszywych danych potwierdzających
  tożsamość w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przekazywanych za pośrednictwem Strony, usług lub forum publicznego. Użytkownik nie może podawać się za inną osobę lub podmiot, w tym m.in. wobec przedstawiciela firmy Axon,
  ani fałszywie stwierdzać bądź w inny sposób myląco przedstawiać swoich relacji z osobą lub podmiotem.
 12. Korzystanie, które przekracza zakres niniejszego Regulaminu. Jeśli firma Axon powiadomi użytkownika, że korzysta on ze
  Strony w taki sposób, który stanowi zabronione lub nieuprawnione użytkowanie, nie może on dalej korzystać ze Strony w określonym celu.

Monitorowanie Strony przez firmę Axon

Firma Axon nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera, nie aprobuje ani nie sankcjonuje opinii, porad ani rekomendacji wyświetlanych lub przesyłanych przez użytkowników Strony, szczególnie na żadnym publicznym forum, i uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym względzie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie ze Strony i usług może być eksponowany na Treści generowane przez użytkowników (User Generated Content, UGC), które mogą być agresywne, nieprzyzwoite lub naganne. Nie deklarujemy ani nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, treści UGC ani poprawności i wiarygodności treści UGC, do których użytkownik może uzyskać dostęp przez Stronę lub usługi. Użytkownik akceptuje, że musi oceniać oraz ponosić wszelkie ryzyko związane z jakimikolwiek treściami UGC, również w odniesieniu do poprawności, kompletności lub przydatności treści tego typu, oraz przyjmuje do wiadomości, że nie może polegać na jakichkolwiek treściach UGC. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za swoje interakcje z innymi użytkownikami Strony i usług. Zastrzegamy sobie prawo, lecz bez obowiązku, do monitorowania dyskusji pomiędzy użytkownikiem i innymi użytkownikami Strony i usług. Zastrzegamy sobie również prawo do skasowania Konta użytkownika i zablokowania mu dostępu do Strony i/lub usług, jeżeli stwierdzimy, wedle własnego uznania, że uczynienie tego jest zasadne. Zastrzegamy sobie prawo, bez zaistnienia wskutek tego obowiązku, do oceny treści zamieszczanych online, szczególnie na forach publicznych, oraz do usunięcia wszelkich treści UGC ze Strony lub usług w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i z dowolnego powodu, w tym m.in. treści, które naruszają niniejszy Regulamin korzystania i są poza tym niewłaściwe, wedle własnego uznania. Ponadto firma Axon zastrzega sobie prawo do zdefiniowania dodatkowych zasad postępowania oraz do zastosowania ograniczeń dotyczących korzystania ze Strony, usług i forów publicznych.

Własność intelektualna

Egzekwowanie praw firmy Axon na mocy niniejszej Umowy stanowi dodatek do praw własności intelektualnej firmy Axon bazujących na stosownych przepisach, w tym m.in. przepisach dotyczących praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wizerunku handlowego, licencjonowania oraz prawach i porozumieniach w sprawie nieuczciwej konkurencji. Znaki towarowe wskazane jako zarejestrowane zostały zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i nie wysuwa się żadnych pretensji, że wskazanie takie stanowi powiadomienie o fakcie zarejestrowania w jakimkolwiek innym kraju, o ile nie określono tego konkretnie w nocie prawnej podanej na Stronie.

Użytkownik może zamieszczać oceny, komentarze lub inne opinie na Stronie w ramach swojego Konta lub na forach publicznych. Wszelkie przesyłane nam komentarze, sugestie lub opinie związane z produktami lub usługami prezentowanymi na Stronie (zbiorczo „Opinie”) stają się własnością firmy Axon lub jej licencjodawców. Nie będzie od nas wymagane traktowanie Opinii jako materiałów poufnych i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pomysły ani za nasze użycie Opinii (w tym m.in. pomysły na produkty, aplikacje, Stronę, usługi lub reklamy). Bez ograniczeń zachowamy wyłączną własność wszystkich obecnych i przyszłych praw do Opinii wszelkiego rodzaju i charakteru w dowolnym miejscu, i będziemy upoważnieni do używania Opinii do wszelkich celów komercyjnych oraz innego typu, bez rekompensaty na rzecz użytkownika ani żadnej innej osoby przesyłającej Opinie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest odpowiedzialny za wszelkie przesyłane materiały oraz że to użytkownik, nie zaś firma Axon, ponosi pełną odpowiedzialność za wiadomość, w tym jej legalność, wiarygodność i stosowność, oryginalność i związane z nią prawa autorskie.

Prywatność

Korzystając ze Strony, użytkownik potwierdza i zgadza się, że przesyłanie danych w Internecie nigdy nie jest całkowicie poufne ani bezpieczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdy komunikat lub informacja przesłane na Stronę, lub do usług mogą zostać odczytane lub przechwycone przez innych, nawet jeśli istnieje specjalne oświadczenie, że określona transmisja (dotycząca np. danych karty kredytowej) jest szyfrowana.

Odnośniki do innych stron

Strona może zawierać odsyłacze do innych stron internetowych, które nie są prowadzone, kontrolowane ani utrzymywane przez firmę Axon. Zamieszczenie odsyłaczy do innych stron internetowych na Stronie nie oznacza, że firma Axon udziela poparcia lub aprobaty dla tych stron lub ich treści. Jeżeli użytkownik wyjdzie z domeny internetowej niniejszej Strony, robi to na własne ryzyko. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem każdej domeny, w tym z praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej innej strony internetowej na którą się udaje.

Wyłączenie odpowiedzialności

NINIEJSZA STRONA, ŁĄCZNIE Z TREŚCIĄ, TREŚCIAMI GENEROWANYMI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW (UGC) ORAZ ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA NIEJ INFORMACJAMI FIRMY AXON, DOSTARCZANA JEST W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM M.IN. JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCEJ INFORMACJI, USŁUG LUB PRODUKTÓW OFEROWANYCH LUB ZAPEWNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM BĄDŹ W ZWIĄZKU ZE STRONĄ, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ORAZ BRAKU NARUSZENIA PRAW. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA AXON, JEJ DOSTAWCY USŁUG ANI JEJ PREFEROWANI PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, RETORSYJNE, INCYDENTALNE, SPECJALNE BĄDŹ WTÓRNE SZKODY WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, LUB Z OPÓŹNIENIEM BĄDŹ NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA ZE STRONY, W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK INFORMACJI (W TYM INFORMACJI FIRMY AXON), PRODUKTÓW OPROGRAMOWANIA ORAZ USŁUG UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA ZE STRONY, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY OPIERAJĄ SIĘ NA ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, DELIKTOWEJ BĄDŹ ŚCISŁEJ, LUB INACZEJ, NAWET JEŚLI FIRMA AXON, JEJ DOSTAWCY USŁUG LUB PREFEROWANI PARTNERZY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA AXON NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW (UGC), W TYM MIĘDZY INNYMI ZA BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCIACH UGC, ANI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ SZKODY DOWOLNEGO TYPU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TREŚCI UGC ZAMIESZCZONYCH, PRZESŁANYCH POCZTĄ E-MAIL LUB W INNY SPOSÓB PRZEKAZANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB USŁUG. FIRMA AXON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE LUB SPRZENIEWIERZENIE PRZEZ DOWOLNEGO UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK TREŚCI UGC ZAMIESZCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W USŁUGACH.

Firma Axon oraz jej dostawcy usług nie są odpowiedzialni za informacje widniejące na Stronie, które są niepoprawne wskutek defektów technicznych oprogramowania używanego na Stronie, bez względu na to, czy zostały wywołane przez odpowiednie systemy lub przez oprogramowanie dostarczane przez strony trzecie.

Lokalne przepisy

Jeżeli użytkownik korzysta ze Strony poza terenem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zgodności z obowiązującymi lokalnie przepisami, w tym m.in. przepisami eksportowymi i importowymi innych krajów w odniesieniu do materiałów i treści stron trzecich.

Zakończenie korzystania

Firma Axon zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi na rzecz użytkownika bez dodatkowego powiadomienia lub wyjaśnienia, jeśli wedle własnego uznania dostrzeże naruszenie niniejszej Umowy. Dalsza możliwość uzyskiwania dostępu do Strony przez użytkownika nie powoduje zrzeczenia się przez firmę Axon jej praw na mocy tej Umowy.

Zmiany w Treści oraz Regulaminie korzystania

Firma Axon zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania elementów niniejszego Regulaminu korzystania oraz/lub Treści, w dowolnym czasie, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie Regulaminu korzystania pod kątem zmian.

Jurysdykcja

Niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy użytkownikiem a firmą Axon podlegają przepisom stanu Arizona bez względu na jakikolwiek konflikt przepisów prawa. Użytkownik wyraża zgodę na osobistą i wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową stanowych i federalnych sądów zlokalizowanych w Phoenix, w stanie Arizona, w zakresie wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszym Regulaminem korzystania, Stroną i Treścią Strony.

Ograniczenie czasu na wniesienie zażalenia

Użytkownik akceptuje, iż wszelkie roszczenia wynikające lub związane ze Stroną bądź dowolną Treścią Strony należy inicjować w obrębie 1 roku od zaistnienia podstawy roszczeń; w przeciwnym przypadku roszczenia zostają zablokowane na stałe.

Rozdzielność postanowień

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostaną uznane przez sąd lub inny trybunał właściwej jurysdykcji za nieważne lub niewykonalne, postanowienia te zostaną ograniczone lub wyeliminowane do minimalnego wymaganego stopnia oraz zastąpione ważnym postanowieniem, które najlepiej ujmuje intencję tej Umowy, tak aby niniejsza Umowa zachowała pełną moc. Brak możliwości wymagania przez firmę Axon ścisłej realizacji niniejszej Umowy lub jej egzekwowania nie może być interpretowany jako odstąpienie firmy Axon od któregokolwiek z postanowień lub praw, jakie ma ona do egzekwowania Umowy, ani też żaden tryb wzajemnego postępowania pomiędzy firmą Axon a użytkownikiem lub inną stroną nie będzie poczytywany jako modyfikowanie któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa nie przyznaje żadnych praw ani środków stronom trzecim.

Zaktualizowano 5 kwietnia 2017 r.

TASER® i © to zastrzeżone znaki towarowe spółki Axon Enterprise, Inc. ©2017 Axon Enterprise, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.