Polityka dotycząca zgłaszania dobrowolnych koncepcji

Sugestie nowych produktów trafiają do nas na wszystkich etapach rozwoju, począwszy od zwykłych pomysłów po demonstracje w pełni operacyjnych prototypów. W rzeczywistości większość ze zgłaszanych koncepcji nie nadaje się do opatentowania i istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasi inżynierowie rozważali je już przed pojawieniem się sugestii z zewnątrz. Szeroko zakrojone prace rozwojowe nad nowym pomysłem mogą okazać się niepraktyczne w przypadku, gdy poświęciliśmy już nasze ograniczone środki na bardziej obiecujące badania i prace. Komercyjny sukces nowego produktu wymaga znacznych inwestycji, których wartość może przekraczać wartość samego pomysłu. Każdy produkt zawierający w sobie nową koncepcję musi być bezpieczny, praktyczny i ekonomiczny, oraz nie może stwarzać ryzyka niepowodzenia bieżącej działalności. Ochrona patentowa jest istotną koniecznością w celu zmniejszenia ryzyka utraty jakiejkolwiek inwestycji w nowy pomysł na rzecz konkurencji. Generalnie, nie inwestujemy w technologie, które nie mogą być chronione patentem.

Aby nadawać się do opatentowania, dana koncepcja musi zostać opisana w zgłoszeniu patentowym podlegającym ocenie Biura Patentów i Znaków Towarowych USA i musi co najmniej zostać uznana za nowość w świetle wszystkich poprzednich patentów. Wiele patentów przyznano na wynalazki, które nie stanowią części żadnego produktu w komercyjnym obrocie. W związku z tym to, że jakiś pomysł nie jest aktualnie stosowany w żadnym produkcie na rynku, nie oznacza, że koncepcja ta nadaje się do opatentowania. Zgłoszenie patentowe może skutkować uzyskaniem patentu, chociaż w większości przypadków proces ten zajmuje co najmniej trzy lata.

Podajemy poniżej wytyczne dla osób zainteresowanych przedstawieniem nam swoich sugestii do rozpatrzenia. Przez podanie wytycznych nie ubiegamy się o składanie propozycji. Wręcz przeciwnie. Jako że zajmowanie się koncepcjami pochodzącymi z zewnątrz wiąże się dla nas z wydatkiem przy nikłej szansie zwrotu, prezentujemy niniejsze wytyczne w nadziei ograniczenia liczby przedkładanych pomysłów, które musielibyśmy odrzucić jako niesatysfakcjonujące z przyczyn wymienionych powyżej.

Dobrowolny charakter. Wszystkie zgłaszane nam pomysły uważa się za dobrowolne i spontaniczne, jeżeli zostaną przedłożone przed zawarciem formalnej umowy o wspólne rozwijanie przez zgłaszającego i przedstawiciela Axon Enterprise, Inc.

Brak poufności. wartość danego pomysłu może ulec pomniejszeniu lub całkowitej utracie, jeżeli koncepcja nie zostanie zachowana w tajemnicy do momentu złożenia pełnego zgłoszenia patentowego. Każdy spontaniczny pomysł wpływa do nas bez jakiejkolwiek umowy ze strony Axon Enterprise, Inc. odnośnie do podjęcia jakichkolwiek działań w celu ochrony jego poufności. Po złożeniu u nas dobrowolnej koncepcji z prośbą o ocenę mamy swobodę rozpatrywania pomysłu wspólnie z pracownikami, członkami zarządu i dyrektorami Axon Enterprise, Inc., jak również konsultantami, którzy nie są zatrudnieni w naszej firmie. Przystępując do wnioskowanej oceny, nie zaciągamy zobowiązania wobec zgłaszającego za ujawnienie pomysłu innym.

Brak dorozumianej umowy: fakt przyjęcia przez nas dobrowolnej koncepcji do oceny nie powoduje powstania zobowiązania z naszej strony wobec zgłaszającego. Nie mamy obowiązku przeanalizowania pomysłu. Nie mamy obowiązku wykorzystania koncepcji ani powstrzymania się od użycia pomysłu. Zgodnie z zasadami kurtuazji stawiamy sobie za cel udzielenie odpowiedzi wszystkim zgłaszającym pomysły, jednak dosyć często zdarza się, że dane kontaktowe osoby przedstawiającej koncepcję są niekompletne bądź nieprecyzyjne, co uniemożliwia wysłanie lub dostarczenie naszej odpowiedzi. Preferujemy korespondencję pocztą USA, niemniej jednak jeżeli nie podany został amerykański adres pocztowy lub w przypadku zwrócenia do nas udzielonej odpowiedzi pocztą USA, nie podejmujemy dalszych działań w sprawie odpowiedzi.

Brak rekompensaty. Oczekiwania osoby zgłaszającej pomysł lub jego rodzaj mogą się wiązać z przedłożeniem koncepcji w charakterze prezentu dla firmy Axon. Przykładowo osoba, która posiada już interes ekonomiczny w firmie Axon Enterprise, Inc. — np. udziałowiec, dostawca lub dystrybutor — może żywić nadzieję, że otrzyma jakąś korzyść z pomysłu w ramach istniejącego interesu ekonomicznego. Niekiedy źródłem satysfakcji jest sama wiedza, że pewne drobne udoskonalenie produktu zostało wprowadzone na czyjąś prośbę, bez oczekiwania wynagrodzenia pieniężnego. Jeżeli intencją zgłaszającego jest zrzeczenie się wszelkiej rekompensaty za pomysł, prosimy o przedstawienie koncepcji wraz z podpisanym egzemplarzem naszego formularza potwierdzenia.

Patentowość: jeżeli nie chcą Państwo zrzekać się wszystkich praw do pomysłu, zalecamy realną wycenę wartości swojej koncepcji przed skontaktowaniem się z nami. Proszę nie polegać na pomocy tak zwanych „firm zajmujących się rozwojem wynalazków”, ponieważ wiele z nich nie zwraca realnej wartości w odniesieniu do pobieranych honorariów. Firmy wyszukujące patenty oraz rzecznicy patentowi radykalnie różnią się w kwestii precyzyjnego rozumienia technologii (dotyczącej np. obwodów elektrycznych, wyprasek, chemii bateryjnej lub programowania komputerowego). Firma wyszukująca patenty lub rzecznik patentowy z doświadczeniem w dziedzinie technologii związanej z Państwa pomysłem może pokazać, jakie istniejące patenty i inne informacje publiczne blokują możliwość uzyskania patentu na Państwa pomysł. Jeżeli po uzyskaniu porady rzecznika patentowego są Państwo przekonani, że koncepcja nadaje się do opatentowania, możemy rozważyć przeanalizowanie złożonego standardowego zgłoszenia patentowego na podstawie umowy poufności lub opublikowanego zgłoszenia patentowego bez umowy poufności.

Kompletna propozycja. Jeżeli życzą sobie Państwo rekompensaty za wykorzystanie przez nas zasugerowanego nam spontanicznego pomysłu, pomysł ten musi zostać zgłoszony jako kompletna propozycja w podany poniżej sposób. Jeżeli to, co otrzymamy od zgłaszającego, nie będzie kompletną propozycją, zwrócimy wszystkie materiały oraz wyjaśnimy braki. Prześlij swój pomysł listownie na adres IP Dept., Axon Enterprise, Inc., 17800 N. 85th St., Scottsdale, AZ 85255 lub pocztą e-mail na adres ip@taser.com. Kompletna propozycja obejmuje:

  1. Nazwę/nazwisko, adres pocztowy oraz rodzaj organizacji zgłaszającego, np. organizacja nastawiona na zysk, organizacja użyteczności publicznej, instytucja edukacyjna, małe przedsiębiorstwo;
  2. Nazwiska i numery telefonów do kontaktu w celach ewaluacji lub negocjacji;
  3. Informację o tym, czy zgłaszający jest pomysłodawcą, czy zajmuje się marketingiem koncepcji w imieniu innej osoby/podmiotu (np. firma zajmująca się rozwijaniem wynalazków, inwestor, potencjalny współprojektant);
  4. W przypadku proponowanej technologii: (1) odnośnik do wydanego patentu oraz warunki zakupu lub licencjonowania na podstawie patentu; (2) jeżeli pomysł został opisany w standardowym zgłoszeniu patentowym — kopia zgłoszenia; w przeciwnym razie (3) w razie braku patentu lub zgłoszenia patentowego — przekazanie praw podpisane przez zgłaszającego i każdego współwynalazcę oraz opis rozwiązanego problemu, jak również rozwiązanie stanowiące koncepcję; oraz
  5. w przypadku pomysłu niedotyczącego technologii – kompletny opis koncepcji w sposób nadający się do ochrony na mocy tajemnicy handlowej, znaku towarowego lub praw autorskich oraz proponowane warunki wspólnego przedsięwzięcia lub umowy licencyjnej.

TASER® i © to zastrzeżone znaki towarowe spółki Axon Enterprise, Inc. ©2017 Axon Enterprise, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.